• Thu. Jun 20th, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

PROIECT DE LEGE PRIVIND MĂSURILE DE AUSTERITATE!

Sep 11, 2023

In această zi, in mod oficial, a apărut Proiectul de Lege privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare care să asigure utilizarea in condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a fondurilor publice cât și pentru administrarea eficientă a patrimoniului public proprietatea Statului Român precum și a resurselor minerale…mai pe scurt Legea austerității.

Acest proiect de lege a fost trimis in mod oficial spre consultare organizațiilor sindicale, azi, ora 11.55, cu termen de transmis obiecții , tot azi, orele 16.00, ceea ce ne intărește afirmațiile din articolele anterioare, că totul este stabilit in cualiția de guvernare, singurul litigiu fiind pe impozitarea bancilor cu 1% din cifra de afaceri, in rest totul este pe repede inainte, in cel mai scurt timp o vor vota, iar efectul asupra drepturilor si funcționalitatea sistemului penitenciar va fi unul negativ.

Din proiectul de lege rezultă:

 1. Posturile vacante din sistemul penitenciar nu se vor desființa , suntem in prevederea art.VI, alin.5, lit.l, din Capitolul II. „Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi: posturile aferente funcțiilor de militari și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională”.
 2. Posturile de șef de birou si echivalentul acestora ( șef tură, șef secție) se desființează și nu mai pot fi reinființate, conform prevederilor art. VI, alin.7.
 3. Posturile de șef serviciu, director de direcție se reorganizează, inclusiv toată structura dacă nu are in componența numărul de posturi necesare, conform prevederilor art. IX,alin.2 care prevede : a. Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe: b.pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție; c.pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție; d.pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție. Odată cu desființarea funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin.(1) se desființează și structurile organizatorice pe care aceștia le coordonează respectiv serviciile, direcțiile sau după caz direcțiile generale. Aceste structuri organizatorice funcționează până la data aprobării noii organigrame și exercită cu respectarea legii aceleași atribuții prevăzute de regulamentele de organizare și funcționare și de fișa postului. Personalul angajat în cadrul acestor structuri organizatorice își păstrează drepturile salariale în vigoare la data desființării structurilor organizatorice în care își desfășoară activitatea. Personalul încadrat în cadrul structurilor organizatorice care nu mai îndeplinesc normativele de personal urmează să fie preluat în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.
 4. Deși in proiect numărul total de funcții de conducere se reduce de la 12% la 8 la % , conform prevederilor art. XI, alin.1, sistemul penitenciar este exceptat, conform prevederilor art. XII, alin.1 „Numărul total de funcții de conducere pentru celelalte entități publice finanțate din fonduri publice cărora nu li se aplică prevederile art.391, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, alții decât cei prevăzuți la art XI, punctul 3 care se organizează și funcționează în baza unor legi speciale sau beneficiază de statute speciale, care desfășoară activități de uz și interes public cum ar fi: educație, sănătate, apărare națională, ordine publică, securitate națională, servicii de informații, servicii de informații externe, servicii de telecomunicații speciale și altele asemenea poate fi de maxim 12% din numărul total de posturi aprobate la nivelul entității publice”.
 5. Modificarea condițiilor de acordare a voucherelor de vacanță. Conform prevederilor art. XIII, alin. 2 nu mai primesc vouchere de vacanță/decontare servicii turistice angajații cu venituri de peste 8000 ron. „Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 dinLegea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri net lunar de natură salarială de până la 8.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat”.
 6. Diminuarea unor sporuri. Conform prevederilor art. XVI, , alin.4, sporul pentru condiți grele de muncă, vătămătoare sau periculoase, scade a 15%, și fără a depăși 1.000 ron /brut. „Prevederile alin.(1), art.2, Capitolul VI Sporuri, premii și alte drepturi, dinanexa IV – Familia ocupațională de funcții bugetare Diplomație Ministerul Afacerilor Externe din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții”.
 7. Norma de hrană, se pare că va suferi modificări, conform prevederilor art. XXXV, alin.2 (1), in sensul că va fi mult diminuată. ” Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/norma de hrană indiferent de denumirea acesteia stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă nu pot depăși anual contravaloarea a 4.000 lei/an/persoană actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică”.
 8. Amânarea plății sentințelor judecătorești pentru anul 2024, conform prevederilor art. LXII. „Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plății eșalonate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum și tranșa aferentă anului 2023 din sumele reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, a cătrei plată este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2024. Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, se va realiza astfel:în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
 9. Inghețarea salariilor la nivelul lunii Decembrie 2023, conform prevederilor art.LXIV. „Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.
 10. Munca suplimentară și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează NU SE VA MAI PLĂTI DIN LUNA SEPTEMBRIE 2023 ȘI PÂNĂ IN LUNA DECEMBRIE 2025 ,orele urmând să se recupereze conform art. LXV. „Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada septembrie 2023- decembrie 2025, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora „.
 11. Sistarea oricărei forme de premiere, până in Decembrie 2025, conform prevederilor atr. LXVI, alin.2. „În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii”.
 12. Chiriile , norma de hrană și echipament , plății compensatorii etc, ingheață la nivelul lunii Decembrie 2023 și până in Decembrie 2025, conform art.LXIII. „În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023”.

Din actualul proiect de lege, trimis astăzi spre consultare sindicatelor, in mod oficial, rezultă că lucrurile stau mult mai rău decât anticipam noi și, dacă mai ieri, alalăieri, mai erau unii pe alte site-uri de profil care comunicau oamenilor că noi ii agităm degeaba și lucrurile nu sunt chiar așa de negre, sper ca din acest moment să ne trezim cu toții la realitate și să ne amintim de perioada 2010, când unii tot așa gândeau și ne-am trezit trimiși in concedii fără plată, posturi radiate și 25% din salariu tăiat.

In mod oficial, Federația Polițiștilor de Penitenciare este in protest, prin sindicatele afiliate, fiind informate conducerile unităților penitenciare despre dezacordul nostru privind prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore/an , iar, concomitent, se strâng semnături de la membrii de sindicat pentru refuzul de ore suplimentare.

In toată această periodă, guvernanții ne-au testat reacția, au lansat in mod voit și controlat in media , fel de fel de forme de proiect, și in lipsa unei reacții sindicale, proportionale, au ajuns să contureze acest dezastru de proiect de lege a austerității.

In al doisprezece-lea ceas, România , trezeste-te!

Atașat, aveti, pentru propia lecturare, proiectul de lege trimis azi pentru puncte de vedere, in cadrul procesului legal de consultar:

sursa:fppoffice.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *